A Brief History of the Sarap Brotherhood

 

WWW.SARAPI.ORG  Genealogija crnogorskog bratstva SARAP

      

.GENEALOŠKE LINIJE.

BRATSTVA

BANOVIĆI

ĐURAŠEVIĆI

KALUĐEROVIĆI (NIKOLIĆI)

KARADAGLIĆI (VUKIĆEVIĆI)

LALIČIĆI

MARKIŠIĆI

VUČKOVIĆI

VUJANOVIĆI

VUKIĆEVIĆI

.

PRILOZI

.

V

V

V

 

RIJEČ PRIREĐIVAČA

JOVAN IVOV VUČKOVIĆ - 

PISMO

MAJKA REVOLUCIONARA

PRIPOVJETKA O BOŽINI SARAPU

BROJ OGNJIŠTA
SVADBA USTANIKA
BARJAKTARSTVO
LJUBOTINJSKO KOLO
NEMIRNI ŽIVOT
PRVI SARAP U RUSKOJ ŠKOLI
UKRATKO O SARAPIMA
KNJIGA I
KNJIGA II
VOJISLAV LUBARDA -
ŽIVE LEGENDE

 

 

Savo Matov Martinović,

 

"Pripovjetka o Božini Sarapu"-časopis "Stvaranje"iz 1999godine

 

On je rođen u Sarajevu u Bosni.Imao je još dva brata.Edan paša naučio se činjeti sijelu njegovoj snahi,koja mu to kaže kao svom đeveru.

Božina naredi svojoj snahi da pozove pašu u svoju postelju.Tako ona i učini.

U tome paša dođe ii leže snjom u postelju.

Božina tad skoči ispod postelje,te raspori pašu svojim nožem,pak ga baci noću na ulicu.

Turci potraže smrt pašinu i nekako doznadu.

Božina videći da to Turci znadu,pobježe u Patrijaršiju u Peć.Drugi paša to doznade i posla po Božinu.I on pođe pred pašu koji ga zapita...?

Božina ,vidjeći da će mreti,ubi pašu i njegova sinovca.I tako mu bog  dade te uteče u Crnu Goru,k Ivan begu Crnojeviću,koji ga uzme za slugu.

Božina nešto zgriješi,te bi osuđen od Ivan-Bega i njegove vlastele na veliku kaznu..I otkinu mu desnu ruku ,pak ga proćeraju u državu mletačku..I nastani se u Mlecima...

Ivan beg isprosi poslije duždevu ćer za svoga sina Maksima(Đurđ).

Kad Ivan-beg dođe sa svatovima u mletke po đevojku,dužd budući prekoren od gospode za koga je dao negovu ćer,gledaše na svaki način da Ivan-bega prevari.

I prevario bi ga da nebi Božine Sarapa.Ali,Božina stojeći u Mlecima,doznade duždevu namjeru.I ne samo da ga je naučio kako da ga ne prevari dužd,već da on prevari dužda,kao što je učinio i Ivan-beg.

Ivan beg je došao s brodom.Tako ga je dužd srio na brodu i rekao mu:"Polazi Ivan-beže proz Mletke da še šetamo..Ostavit ću te nasred Mletaka!Ako ne pogodiš na vrata,kud si uljegao,đevojku nećeš odvesti!

Ivan beg se viđe na muku.Ali,Božina Sarap,gledajući svoju braću,pokaza Ivan-begovoj slugi,Vuku Zloćeviću,da uzme jedan štapić i da ga đelje nožićem-i po tome da će moći vrata zapaziti!

Vuk tako kaže Begu:"Ajdemo,ja ću te izvesti!"  

Ivan-beg s 12 vlastelina svoim ulježe i s duždom u Mletke.

Pa ih dužd zavede kao što je rekao.A Vuko vavijek đelje i izvede Ivan-bega na ista vrata.

Dužd ga ne mogaše prevariti.

Opet dužd Ivan-begu reče da pođe sa svatovima u njegov dvor na objed.I koliko svatova dovede,toliko da hoće da mu Ivan-beg dočeka svatova u njegov brod na njegovu sofru.

Božina Vuku reče"Prevaritće vas,već neka dođu vlastela-mletačka u vaš brod na objed.I zovite ih prvo nego oni vas.Neka donese dužd negovu svu potrebu od stpla svog i ,estiva,a a vi bacite mrežu pod vaš brod .Pak,kad objeduju Mlečani bacite im sve ni,ove zlatne sudove i opremu u more.Pa ih izvadite noćno.

Ako upita dužd zašto to zlato i srebro bacate u more,vi mu kažite:"Mi ćemo isto i naše sudove zlatne i srebrne u more bacit"!Nek znadu Mlečići da imamo srebra i zlata;da vas ne kore za koga su svoju ćer dali!A Mlećići kad dođu na objed vaš,ne skidajte im kuntoše(tabore),a kad objeduju nek Ivan-beg reče da su se osramotili što su ponijeli stolac pri stražnici.Mlečići će baciti tabore,a vašu će sramotu ponije,što će bez nji,poć,!

Ivan-beg učini tako kako je Božina Vuka naučio.

Kad Ivan-beg dužda dočeka i baci mu sudove u more po objedu,vrlo bješe žao duždu,a Ivan-beg reče:Ne zamjeraj!I ja ću tako moje bacit.Već mi sjutra dovedi đevojku i darove donesi i dođi svašom gospodom,da te gostim".

Tad dužd zapovjedi,ko bi proda drva,da bude obješen,da ne mogu skuvat,objed Crnogorci.

Božina reče:"Zakupite bademe i orahe-ljepše će se skuvat".

Dužd odvede svoju ćer i s gospodom dođe na čast Ivan-begu,nadajući se da neće biti objeda.Donese bogate darove,misleći da će vratiti đevojku i darove.

Ali se prevari er pođe objed gotov.

Kad objedovaše,Ivan-begove sluge baciše u more sve zlatne sudove,a dužd se namrgodi i pođe nezadovoljan da izlazi s broda.

Ali,Ivan-beg reče."Zašto se sramotite sileni Mlečići,te ponesoste stolac pri zadnjici..."

Osjetiše Mlečići za kuntoše,pa ih baciše i bez nji, odoše u Mletke.

Ivan-beg veseo.I reče vuku."Ta, ja sam do sad bio mudri,a sad da nebi tebe zlo!"

Vuk reče:"Imam prijatelja koji me e svjetovao".

Ivan-beg:"Pokaži mi ga-reče!"

Vuk mu dovede Božinu.

Ivan-beg pita:"ko si ti?"

Božina odgovori:"Tvoj sluga kome si desnu ruku o,sjeko!"

Ivan-beg ga odvede u Crnu Goru i dade mu polje pod Viranj,na Ljubotinj...

(iz časopisa "Stvaranje iz novembra 1997 godine)